Ako môžem reklamovať tovar ?

1con

Kontrola balíka pri preberaní zásielky ! Poškodený balík.

Vždy si skontrolujte balík pri preberaní zásielky, či obal balíka nie je poškodený alebo zdeformovaný (prípadne prelepený páskou prepravcu).

 

V tomto prípade odporúčame balík neprebrať, alebo balík prebrať "s výhradou" spísaním reklamačného/škodového protokolu s doručovateľom zásielky.
Následne nás kontaktujte čo najskôr, najlepšie do 48 h.
2con

Ako postupovať pri reklamácií tovaru?

V prípade reklamácie tovaru nás kontaktujte čo najskôr, vypísaním online formulára na našej stránke. Pripravte si doklad o kúpe - faktúru, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie pre nahlásenie reklamácie. Každá doručená zásielka obsahuje dodací list (faktúry zasielame na mail, ktorý bol zadaný pri objednávaní tovaru).
Online formulár - Reklamácie / Vrátenie / Výmena - imedical.sk
3con

Reklamovaný tovar zašlite k nám čo najskôr na adresu:

K&M MEDIA s.r.o.
Podzávoz 2303
02201 Čadca
V prípade nadrozmerného tovaru sa vieme dohodnúť na vyzdvihnutí tovaru, alebo prípadnej obhliadke servisným technikom. Preto je potrebné vopred vypísať online formulár na našej internetovej stránke imedical.
Reklamácia musí byť riadne zabalená, aby nedošlo k poškodeniu pri doručení zásielky k nám.
Reklamovaný tovar musí byť doručený vrátane príslušenstva.
Spolu s reklamáciou ju nutné poslať fotokópiu faktúry a popis závady výrobku.
Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme.
4con

Postup pri riešení reklamácie

Postupujeme podľa všeobecného predpisu §622 a §623 OZ O zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru:
§ 622
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 
§ 623
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
5con

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
- prepätím, napr. pri údere blesku
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
6con
Doba vybavenia reklamácie. Záručná doba.
V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 kalendárnych dní v súlade zo zákonom č. 250/207 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. 
Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu (§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pokiaľ je kupujúci podnikateľ, ktorý v objednávke doplní IČO a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba je 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. 
Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.
Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
Citované ustanovenie (§ 620) je oproti všeobecnej úprave zodpovednosti za vady ustanovením špeciálnym a vzťahuje sa výlučne na spotrebiteľské zmluvy, tzn. zmluvy uzatvorené medzi dodávateľom a spotrebiteľom.
Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Na iné zmluvné vzťahy (napr. kúpa medzi právnickými osobami, príp. fyzickými osobami navzájom) sa vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Občianskeho, príp. ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady a záruku za akosť podľa Obchodného zákonníka.
7icon

Alternatívne riešenie sporov.

V prípade, že spotrebiteľ (kupujúci) nebol spokojný s vybavením reklamácie, alebo sa spotrebiteľ obrátil so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný, akým spôsobom predávajúci vybavil jeho reklamáciu a domnieva sa, že predávajúci porušil jeho práva. Má kupujúci (spotrebiteľ) právo obrátiť sa so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci, na túto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu do 30 dní neodpovie odo dňa jej odoslania, má kupujúci spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia,Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk).
Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Pravidlá alternatívneho riešenia sporov

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní. 
Pravidlá alternatívneho riešenia sporov | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk
Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk