Spracúvanie osobných údajov

(Informácie pre zákazníka)

Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenie

 1. V tomto dokumente Vám oznamujeme informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete v súvislosti s kúpou tovaru alebo rezerváciou tovaru v internetovom obchode www.imedical.sk alebo vytvorením si užívateľského účtu na www.imedical.sk. Táto informácia je Vám oznamovaná v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“).
 2. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktorými sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

II. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

 1. Prevádzkovateľom správy Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť K&M MEDIA s.r.o., so sídlom Podzávoz 2303, 022 01 Čadca, identifikačné číslo: 44879806, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, Oddiel:Sro, Vložka číslo:51584/L (ďalej len„prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: K&M MEDIA s.r.o., adresa pre doručovanie Podzávoz 2303, 022 01 Čadca, adresa elektronickej pošty obchod@imedical.sk, telefón +421 948 758 748, (ďalej len „imedical.sk“) je prevádzkovateľom, ktorá spracúva Vaše osobné údaje. Ako prevádzkovateľ určujeme účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
 3. K&M MEDIA s.r.o. je prevádzkovateľom (vlastníkom a správcom) internetového obchodu www.imedical.sk. Viac je uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na Obchodné podmienky – imedical.sk.
 4. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

III. Právny základ spracovania osobných údajov a účel použitia a spracovania osobných údajov, doba uloženia osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracované v súvislosti s objednávkou tovaru, rezerváciou tovaru, s plnením kúpnej zmluvy, teda za účelom vybavenia objednávky, doručenia tovaru, vystavenia účtovného dokladu, odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie tovaru, ako aj za účelom plnenia zákonných povinností vyplývajúcich okrem iného zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, pri platbe platobnou kartou sa jedná o plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku v platnom znení a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Osobné údaje nám poskytujete počas objednávania, platenia ako aj prevzatia tovaru, a to priamo, alebo prostredníctvom svojho užívateľského konta na www.imedical.sk, pokiaľ máte tento účet zriadený. Spracúvanie osobných údajov na tieto účely nepodlieha v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) a písm. c) Nariadenia Vášmu súhlasu, pretože spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami a/alebo na plnenie zákonných povinností.
 2. Osobné údaje budú na tieto účely uchovávané najdlhšie po dobu 5 rokov od okamihu ich poskytnutia, a to z dôvodu ich potreby v prípade uplatnenia vady zákazníkom (reklamácia) v premlčacej dobe 3 roky s rezervou 2 roky pre prípad, že by zo strany kupujúceho došlo k podaniu žaloby voči predávajúcemu alebo k začatiu konania na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv alebo konania zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.
 3. Osobné údaje spracúvame v súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente. Skôr, než urobíte nákup či rezerváciu tovaru v e-shope, alebo skôr ako udelíte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ste si povinní si tieto zásady starostlivo preštudovať. V prípade, že akémukoľvek bodu alebo podmienke podľa týchto zásad nerozumiete, môžete sa na nás obrátiť.
 4. Z plne anonymizovaných údajov, ktoré už nie sú osobnými údajmi, imedica.sk vytvára obchodné a marketingové štatistiky ohľadom používania tovaru. Tieto anonymné štatistiky môže imedical.sk poskytnúť tretej strane.
 5. Za účelom vybavenia Vašej objednávky, (rezervácie tovaru) t.j. za účelom plnenia kúpnej zmluvy, ktorú s Vami uzatvárame, spracúvame tieto vaše osobné údaje:
  • meno a priezvisko
  • telefonický kontakt
  • e-mailová adresa
  • objednaný tovar
  • adresa na doručenie tovaru
  • fakturačná adresa
  • platobná metóda
  • dátum platby
  • informácie o spôsobe doručenia tovaru
  • číslo bankového spojenia
  • dátum platby
  • dátum doručenia tovaru
  • informácie o jednotlivých nákupoch v podobe objednaného tovaru, termíne uskutočnenia objednávok či doručenia tovaru, prípadne ďalšie špecifikácie týkajúce sa nákupu tovaru
Tieto osobné údaje sú spracúvané v súvislosti so zabezpečením a vybavení rezervácie tovaru. Poskytujete nám ich priamo, alebo prostredníctvom svojho užívateľského účtu na www.imedical.sk, pokiaľ máte účet zriadený. Spracúvanie osobných údajov na tieto účely nepodlieha v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Vášmu súhlasu, pretože spracúvanie je nevyhnutné na zabezpečenie rezervácie (Vaša žiadosť na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy). Osobné údaje budú na tieto účely uchovávané najdlhšie po dobu 5 rokov od okamihu ich poskytnutia, a to pre prípad, že by zákazník uplatnil vady (reklamácie) voči nám v premlčacej dobe 3 roky s rezervou 2 roky pre prípad, že by zo strany kupujúceho došlo na podanie žaloby voči predávajúcemu alebo k začatiu konania na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv alebo zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Vášmu súhlasu nepodlieha spracúvanie osobných údajov pre účely šírenia obchodných oznámení formou elektronického kontaktu (e-mail), na základe ktorých Vám oznamujeme aktuálne informácie o spoločnosti, ponukách tovaru, zľavových akciách a ďalších novinkách, avšak iba v prípade, že sme Váš e-mail získali v súvislosti s Vaším predchádzajúcim nákupom tovaru na internetovom obchode www.imedical.sk, to všetko v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.
Osobné údaje spracovávame automatizovaným aj manuálnym spôsobom za pomoci vlastných zamestnancov alebo osôb v postavení sprostredkovateľov, ktorých sme spracúvaním osobných údajov poverili na základe zmluvy. Sprostredkovatelia majú prístup k osobným údajom v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre plnenie povinností vyplývajúcich z príslušnej zmluvy. Ide o sprostredkovateľov pôsobiacich v nasledujúcich oblastiach:
  • marketing,
  • účtovníctvo, audit, právne služby
  • IT,
  • vývoj webových a mobilných aplikácií,
  • on-line komunikácia, sociálne siete,
  • klientsky servis.

IV. Ďalší príjemcovia osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tiež ďalším príjemcom, ktorí sú zapojení do prevádzky e-shopu imedical.sk zabezpečujú prepravu alebo výdaj zásielok (kuriérska alebo prepravná spoločnosť, výdajné miesto alebo prevádzkujúce zákazníkom zvolenú metódu úhrady tovaru.
 2. Osobné údaje môžu byť taktiež poskytnuté orgánom verejnej moci oprávneným získavať osobné údaje podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany osobných údajov na daný účel spracovania.
 3. Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám, s výnimkou osôb zabezpečujúcich doručenie Vami zakúpeného tovaru zásielkovým spôsobom, alebo zamestnancov, ak ste si zvolili osobný odber tovaru, alebo osôb poverených vymáhaním našich pohľadávok právnou cestou, kde dôvodom spracúvania bude ochrana našich práv a oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).
 4. Prevádzkovateľ nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

V. Personalizácia stránok

 1. Za účelom poskytnutia čo najkvalitnejších služieb a vytvárania obsahu zaujímavého pre daného zákazníka prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka a využíva ich na personalizáciu internetových stránok tak, aby čo najviac zodpovedali záujmom zákazníka. Táto personalizácia spočíva napríklad v zobrazovaní naposledy prezeraného tovaru či v návrhoch tovaru, ktorý by pre zákazníka mohol byť zaujímavý.
 2. Osobné údaje zákazníka sú spracúvané v rozsahu potrebnom na splnenie vyššie uvedeného účelu, a to v nasledujúcom rozsahu:
  • e-mail zákazníka,
  • meno a priezvisko,
  • adresa,
  • telefónne číslo,
  • údaje o používaní stránky www.imedical.sk (údaje o prezeraní tovaru a o frekvencii návštevy stránok);
  • údaje o on-line identifikátoroch (napr. IP adresa, MAC adresa, odtlačok zariadenia alebo prehliadača).
Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je výslovný súhlas zákazníka ako dotknutej osoby, ktorý je udeľovaný zvlášť pri využití tej ktorej konkrétnej služby alebo plnení zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. Osobné údaje zákazníka budú pre vyššie uvedený účel spracúvané po dobu až 365 dní od poslednej transakcie, ktorú zákazník v e-shope vykoná.
Informácie sú kupujúcemu oznamované zaslaním tzv. informácie pre zákazníkov v súvislosti s potvrdením jeho objednávky
Vaše osobné údaje spracúvame iba v rozsahu stanovenom týmto dokumentom a v súlade s Nariadením a Zákonom. Vo vzťahu k osobným údajom máte nasledujúce práva voči našej spoločnosti:
  • právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto k osobným údajom,
  • právo na opravu svojich osobných údajov,
  • právo na vymazanie svojich osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov.
  • Právo na potvrdenie spracúvania a na prístup k informáciám

VI. Práva subjektov a údajov

 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: informáciu o účele, kategóriách, zdroji, príjemcoch, dobe spracúvania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie, námietky a podanie sťažnosti u dozorného úradu.
 2. Vami požadované informácie Vám bezplatne poskytneme elektronicky príp. písomne. V prípade, že Vami podaná žiadosť bude vyhodnotená ako zjavne nedôvodná alebo neprimeraná (napríklad z dôvodu jej opakovaného zasielania z Vašej strany) môžeme  pristúpiť k účtovaniu primeraného poplatku za zvýšené administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov.

VII. Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

VIII. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

 1. Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky;
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.
 1. Vyššie uvedené sa neuplatní, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
  • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

IX. Právo na obmedzenie spracúvania

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
  • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 1. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa vyššie uvedeného, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

X. Právo na presnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
  • sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve, a
  • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
Predmetom „Práva na prenosnosť“ nie sú údaje získané činnosťou prevádzkovateľa.
Výkonom vyššie uvedeného „Práva na prenosnosť údajov“ nie je dotknuté „Právo na vymazanie“.

XI. Právo namietať

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 3. Dotknutá osoba sa týmto výslovne upozorňuje na právo namietať ako je uvedené vyššie.
 4. Informujeme Vás, že vo vzťahu k osobným údajom nebude dochádzať k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.

XII. Záverečné ustanovenie

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. V prípade, že nesúhlasíte so spôsobom akým Vaše osobné údaje spracúvame, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: https://dataprotection.gov.sk)